PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống).

2. Đối tượng áp dụng quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).

Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống trong hộ gia đình

Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống trong hộ gia đình

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Bảng giới hạn một số chỉ tiêu chất lượng cơ bản

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
1. Màu sắc(*) TCU 15 TCVN 6185 – 1996

(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120

A
2. Mùi vị(*) Không có  mùi, vị lạ Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B A
3. Độ đục(*) NTU 2 TCVN 6184 – 1996

(ISO 7027 – 1990)

hoặc SMEWW 2130 B

A
4. pH(*) Trong khoảng

6,5-8,5

TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ A
5. Độ cứng, tính theo CaCO3(*) mg/l 300 TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C A
6. Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) mg/l 1000 SMEWW 2540 C B
7. Hàm lượng Nhôm(*) mg/l 0,2 TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997) B
8. Hàm lượng Amoni(*) mg/l 3 SMEWW 4500 – NH3 C hoặc

SMEWW 4500 – NH3 D

B
9. Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,01 TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B B
10. Hàm lượng Clorua(*) mg/l 250

300(**)

TCVN6194 – 1996

(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl D

A
11. Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) mg/l 0,3 TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe A
12. Hàm lượng Chì mg/l 0,01 TCVN 6193 – 1996 (ISO 8286 – 1986)

SMEWW 3500 – Pb A

B
13. Hàm lượng Mangan tổng số mg/l 0,3 TCVN 6002 – 1995

(ISO 6333 – 1986)

 

A

14. Clo dư mg/l Trong khoảng

0,3 – 0,5

SMEWW  4500Cl hoặc US EPA 300.1 A
15. Coliform tổng số Vi khuẩn/100ml 0 TCVN 6187 – 1,2 :1996

(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222

A
16. E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt Vi khuẩn/100ml 0 TCVN6187 – 1,2 : 1996

(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW  9222

A

Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống để chế biến thực phẩm trong nhà hàng

Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống để chế biến thực phẩm trong nhà hàng

PHẦN III. CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG

1. Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng

Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B, C do cơ sở cung cấp nước thực hiện

2. Giám sát định kỳ

Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A:

a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần do cơ sở cung cấp nước thực hiện;

b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B:

a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện;

b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ C:

a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện;

b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

3. Giám sát đột xuất

Các trường hợp phải thực hiện giám sát đột xuất:

a) Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm;

b) Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước;

c) Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

Những điều cần biết về quy chuẩn chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế

Những điều cần biết về quy chuẩn chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế

PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

1. Trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước đạt quy chuẩn chất lượng nước:

  • Bảo đảm chất lượng nước ăn uống và thực hiện việc giám sát theo quy định của Quy chuẩn này.
  • Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp nước tham gia hoạt động khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sử dụng cho mục đích ăn uống trên địa bàn tỉnh, thành phố.

3. Trách nhiệm của Bộ Y tế về kiểm định chất lượng nước ăn uống 

Bộ Y tế tổ chức chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

4. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định văn bản mới do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home