Màng lọc RO Suez GE-USA

  • Model: SW2521
  • Khu vực màng ft2 (m2): 12 (1.1)
  • Thấm trung bình GPD (m3/ngày): 270 (1.0)
  • Từ chối ổn định: 99,5%
  • Khả năng lọc tối thiểu: 99,3%
Danh mục:
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home